Mångbergsdammen
Projektbeskrivning dammreparation 2019

1 april i år upptäcktes ett allvarligt läckage i Mångbergsdammen. Vatten rann in under betongen till vänster om badstegen. Läckan tätades omgående provisoriskt med morän och vattenståndet i dammen sänktes genom att samtliga sättar togs upp i flodutskovet.

Eftersom tätningen med morän inte var en hållbar lösning, den skulle spolas bort vid nästa höst- eller vårflod, var en permanent åtgärd nödvändig att utföra redan under våren.

En ny tätningslinje av plastspont och betong uppströms befintlig damm och förankrad i densamma utfördes. Åtgärden var planerad att sträcka sig fr.o.m intaget till sågrännan och en bit in på skibordet, men fick under arbetets gång utsträckas ända fram till flodutskovet. Det innebar nästan en fördubbling av planerad sträcka. Orsaken till förlängningen var att sponten under skibordet delvis visade sig vara murken. För utförande av spont och betongbalk erfordrades en fångdamm, som utfördes av morän.

Arbetet utfördes under perioden 20 juni – 11 juli.
Nedan redovisas några bilder från arbetet.

Arbetet påbörjas med demontage av badbryggaVid schaktarbetena måste timmerresterna från
den ursprungliga dammen schaktas bort.
Bockning av armering.Packning tätjord på schaktbotten.Armering påbörjad.Formsättning pågår.Klart för gjutning.Betong fylls i skopan för gjutning av den del
dit betongbilens ränna inte når.Slutfinish balken uppströms skibordet.Formrivning genom ideellt arbete.Packning av morän vid anslutning till
vänster jorddamm.Start utläggning fångdammSågning av skibordskant för att få en plan
tätningsyta och borrning för förankringar
för att sammanbinda ny och gammal betong.Start montage plastspont.Packning tätjord kring spont.Armering vid ena läckagestället.Montering tätningsband (SynkoFlex)Start gjutning.Betongen tappas ur skopan.
All gjutning klar och plasttäckt.Packning av morän uppströms skibordet.Återställning badbrygga.Återställning badbrygga.
Fyllning med sand för bättre badbotten genom ideellt arbete.


2019-08-18
Mångbergs och Holens fäbodlag genom
  
Håkan Bond